plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Pro­mu­jemy Koło­brzeg w Szwecji

Fun­da­cja Pol­skie Cen­trum SPA miała przy­jem­ność uczest­ni­czyć jako wystawca i współ­or­ga­ni­za­tor w warsz­ta­tach bran­żo­wych z touro­pe­ra­to­rami ze Szwe­cji. Spo­tka­nie odbyło się 11 czerwca w Sztok­hol­mie. Jego gospo­da­rzami były orga­ni­za­cje tury­styczne z Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Węgier mające tam swoje oddziały.

Na spo­tka­nie zapro­szono ponad 100 Gości repre­zen­tu­ją­cych przede wszyst­kim biura podróży oraz dzien­ni­ka­rzy zaj­mu­ją­cych się branżą tury­styczną. Celem roz­mów jakie odbyła Fun­da­cja było pro­mo­wa­nie Koło­brzegu, zapre­zen­to­wa­nie mia­sta jako naj­więk­szego pol­skiego uzdro­wi­ska oraz cen­trum SPA&Wellness, jak rów­nież  przed­sta­wie­nie oferty naszych hoteli i sanatoriów.

Goście zain­te­re­so­wani byli przede wszyst­kim walo­rami kli­ma­tycz­nymi oraz atrak­cyjną loka­li­za­cją mia­sta. Piasz­czy­ste plaże, pobyty lecz­ni­cze, zabiegi SPA&Wellness to naj­waż­niej­sze nasze atuty, które mogą przy­cią­gnąć Skan­dy­na­wów do Kołobrzegu.

Naro­dowe spe­cjały, któ­rymi gospo­da­rze ugo­ścili uczest­ni­ków oraz sło­neczne popo­łu­dnie w oto­cze­niu sztok­holm­skich ogro­dów Bel­le­vue, sprzy­jały biz­ne­so­wym roz­mo­wom i luź­nym poga­węd­kom, które miejmy nadzieję, skło­nią naszych  sąsia­dów z pół­nocy do częst­szych wizyt w Kołobrzegu.

http://www.polen.travel/sv/bransch-branza/garden_party/

     gardenparty11_06_2013_59  gardenparty11_06_2013_47 gardenparty11_06_2013_94 gardenparty11_06_2013_4  _DSC15581gardenparty11_06_2013_50 _DSC1659gardenparty11_06_2013_2 gardenparty11_06_2013_6