plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Tawerna 1774

Na Wyspie Sol­nej w dzi­siej­szym por­cie jach­to­wym znaj­duje Reduta Morast jedna z więk­szych XVIII wiecz­nych for­ty­fi­ka­cji na tere­nie Koło­brzegu.
Port Jach­towy wraz z Redutą Morast to jedyne miej­sce w regio­nie, z któ­rego można wypły­nąć w rejs praw­dzi­wym żaglow­cem. Tu naprawdę czuje się smak morza!

Fort z zewnątrz jak i wewnątrz jest ory­gi­nal­nie pod­świe­tlony. Posiada utwar­dzony bru­kiem dzie­dzi­niec oraz ory­gi­nalne drew­niane stoły i ławy.
Na tere­nie fortu znaj­dują się bary z napo­jami, tra­dy­cyjny węglowy grill i wędzar­nia ryb. Pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia i wędze­nia ryb odbywa się na oczach gości.
Codzien­nie od godz. 19:30 do pół­nocy na sce­nie odby­wają się kon­certy muzyki roz­ryw­ko­wej i tanecz­nej, a przy oka­zji imprez żeglar­skich kon­certy szan­towe. Wszyst­kie imprezy są bezpłatne.

 

Tawerna czynna jest w okre­sie let­nim od godz. 11:00.
Kon­takt: Kom­pas s.c. ul. Warzel­ni­cza 1 78–100 Koło­brzeg tel. 604 916 942
http://www.duboisevents.pl