plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Taxi

STW TAXI 196 24

Kor­po­ra­cja STW TAXI 196 24 działa na koło­brze­skim rynku od ponad 10 lat. Współ­pra­cu­jemy z więk­szo­ścią koło­brze­skich obiek­tów tury­stycz­nych i sanatoryjno-wypoczynkowych w tym z Pol­skim Cen­trum SPA. Posia­damy flotę kil­ku­dzie­się­ciu aut róż­nego typu dosto­so­waną do potrzeb naszych klien­tów. Jako jedyni na rynku usług tak­sów­kar­skich w Koło­brzegu, akcep­tu­jemy płat­ność przy uży­ciu kart płatniczych.

Główny numer tele­fonu dla zama­wia­ją­cych 196 24. Pozo­stałe numery tele­fo­niczne 94 35 404 77 i 800 188 341.

Zakres usług:

 • Prze­wóz osób
 • Dla wygody klien­tów i na życze­nie pojazdy typu BUS lub KOMBI
 • Dowóz dzieci do szkoły i przedszkola
 • Prze­wóz rzeczy
 • Prze­wóz zwierząt
 • Zakupy
 • Reali­za­cja recept lekarskich
 • Pomoc przy holo­wa­niu auta
 • Odpro­wa­dza­nie auta
 • Zle­ce­nia specjalne
 • Trans­fery na lot­ni­ska kra­jowe i zagraniczne
 • Płat­ność kartą

Korzystne rabaty dla sta­łych klien­tów. Kursy stałe za usta­loną opłatę bez względu na dzień tygo­dnia i godzinę. Dogodne formy płatności.