plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Udo­god­nie­nia w hotelach

Dobro dzieci i ich uśmiech pod­czas pobytu w hotelu jest dla nas sprawą prio­ry­te­tową. Sta­ra­li­śmy się uwzględ­nić potrzeby dzieci i ich rodzi­ców wszę­dzie tam, gdzie było to możliwe.

 

 • spe­cjalne płyt­kie, mały baseny z wygod­nymi schod­kami (zor­ga­ni­zo­wane zaję­cia na base­nie, moż­li­wość nauki pły­wa­nia w każ­dym wieku)
 • Kids Cluby pokoje zabaw dla dzieci, z zabaw­kami i grami
 • opieka ani­ma­to­rek w poko­jach zabaw (moż­li­wość wyna­ję­cia spraw­dzo­nej, facho­wej opie­kunki dla dzieci)
 • osło­nięte od wia­tru pla­cyki zabaw dla dzieci
 • stoły do ping-ponga i piłkarzyki
 • spe­cjalne kanały TV dla dzieci,
 • moż­li­wość wypo­ży­cze­nia ksią­że­czek do czy­ta­nia dla Malu­chów lub róż­nych gier rodzinnych

 

W restau­ra­cji:

 • spe­cjalne dzie­cięce wkładki do Karty Menu w restau­ra­cjach a’la carte lub spe­cjalne menu dla dzieci,
 • krze­sełka dla maluchów,
 • zestawy malo­wa­nek zaj­mu­ją­cych dzieci w cza­sie ocze­ki­wa­nia na posiłek,
 • pla­sti­kowe naczy­nia dla dzieci i sztućce,

 

W pokoju :

 • dostępne łóżeczka dzie­cięce ( należy zgło­sić przy rezer­wa­cji). Łóżeczka wsta­wiane są do pokoju wraz z pościelą dziecięcą.
 • dodat­kowe poduszki i kocyk dziecięcy,
 • pod­grze­wacz do butelek,
 • czaj­nik bezprzewodowy,
 • nawil­żacz powietrza,
 • zabez­pie­cze­nia kontaktów,
 • zabez­pie­cze­nia szuflad,
 • dodat­kowe ręcz­niki dla dzieci,
 • wanienka do kąpieli dziecka,
 • mata anty­po­śli­zgowa pod prysz­ni­cem lub w wannie.

 

 

Bez­płatne dla dzieci 0–3 lat:

 • noc­legi ( gdy dziecko nocuje w pokoju wraz z rodzi­cami bez dostawki, tj. śpiąc we wspól­nym łóżku z rodzicami).
 • bufet dla dzieci śpią­cych z Rodzicami