plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Wel­l­ness

WELLNESS (pocho­dzi od angiel­skiego słowa “well”) jest syno­ni­mem dąże­nia do jak naj­dłuż­szego zacho­wa­nia mło­do­ści, zdro­wia i dobrego samo­po­czu­cia.

 

Nasze obiekty pro­mują zabiegi zdro­wotne w myśl idei wel­l­ness, która mówi że, nasze ciało i zmy­sły należy trak­to­wać jako inte­gralną, wza­jem­nie powią­zaną całość. Zgod­nie z tym podej­ściem, mówiąc o sztuce pie­lę­gna­cji ludz­kiego ciała i ducha sty­mu­lu­jemy wszyst­kie zmy­sły — poprzez muzykę, kolory, odpo­wied­nie żywie­nie, zio­łowe natu­ralne nalewki i her­baty, zapa­chy, aro­ma­te­ra­pię oraz wyko­rzy­sta­nie dotyku — masażu.

 

Oparte o idee wel­l­ness pro­gramy sto­so­wane w naszych hote­lach poma­gają przy­wró­cić kon­dy­cję fizyczną i psy­chiczną poprzez wła­ści­wie dobrane ćwi­cze­nia, zdrową kuch­nię odpo­wied­nie zabiegi kosme­tyczne oraz zapew­nie­nie relaksu, wyci­sze­nia i dyskrecji.

 

Naszym celem jest rów­nież zmiana nawy­ków żywie­nio­wych, aby mogli się Pań­stwo cie­szyć zdrową i piękną syl­wetką. Każdy może sobie pozwo­lić na odro­binę luk­susu i relaksu. Dzięki naszym zabie­gom świat staje się bar­dziej kolo­rowy, a skóra aksa­mitna i pełna życia. Zabiegi na twarz i ciało, pie­lę­gna­cja dłoni i stóp, nie­zwy­kle bogata oferta masaży, nawet tych z naj­dal­szych zakąt­ków świata, pro­gramy kap­suły SPA JET połą­czone z naj­wyż­szej jako­ści kosme­ty­kami przy­niosą uko­je­nie wszyst­kim zmysłom.