plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Woda mine­ralna Perła Bałtyku

Woda mine­ralna – natu­ralna woda (zobacz też woda pitna) wzbo­ga­cona w znacz­nym stop­niu solami mine­ral­nymi (lub innymi skład­ni­kami) w postaci jonów. Oprócz tego może zawie­rać roz­pusz­czone gazy pocho­dze­nia natu­ral­nego (dwu­tle­nek węgla, siar­ko­wo­dór). Naj­czę­ściej (w han­dlu deta­licz­nym w Pol­sce wyłącz­nie) jest to woda wgłębna, która sole mine­ralne pozy­skała z roz­pusz­cza­nia mine­ra­łów lub skał, przez które prze­pły­wała. Po raz pierw­szy defi­ni­cję wody mine­ral­nej okre­ślono na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­gre­sie Bal­ne­olo­gicz­nym w Bad Nauheim w roku 1911.

 

 

Perła Bał­tyku

 

Perła Bał­tyku — woda mine­ralna ze źró­dła 16 A w Koło­brzegu nale­żą­cego do Uzdro­wi­ska Koło­brzeg S.A. przez wiele lat była mar­ko­wym, powszech­nie dostęp­nym, pro­duk­tem naj­pierw Przed­się­bior­stwa Pań­stwo­wego Uzdro­wi­sko Koło­brzeg, a póź­niej Uzdro­wi­ska Koło­brzeg S.A.

Nazwę pro­duktu wymy­ślił w 1967 r. Sta­ni­sław Strzał­kow­ski. Napis z ety­kiety rekla­mo­wał: Woda mine­ralna ze źró­dła 16A w Koło­brzegu, orzeź­wia, wzmaga ape­tyt, wzmaga tra­wie­nie, pobu­dza pery­stal­tykę jelit, działa kojąco i prze­ciw­za­pal­nie, wpływa korzyst­nie na che­mizm soków ustro­jo­wych oraz prze­mianę mate­rii. Osad naturalny.