plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Wyprawy węd­kar­skie z Kołobrzegu

Jacht moto­rowy turbot

 

Jacht Moto­rowy Tur­bot wypo­sa­żony jest w nowo­cze­sny sprzęt nawi­ga­cyjny, ogromny o mocy 2000W prze­twor­nik echo­sondy do loka­li­za­cji ryb, sprzęt ratun­kowy oraz wszel­kie nie­zbędne akce­so­ria potrzebne do pro­wa­dze­nia bez­piecz­nej i wygod­nej żeglugi. Wszyst­kie zasto­so­wane roz­wią­za­nia posia­dają sto­sowne cer­ty­fi­katy, potwier­dza­jące ich jakość i bezpieczeństwo.

 

 

W cenie zawarte jest:

  • Posiłki — oraz gorące i zimne napoje
  • Licen­cja węd­kar­ska na połowy dorsza
  • Sta­no­wi­ska węd­kar­skie Obsługa i pomoc przy wędkowaniu
  • Patro­sze­nie zło­wio­nych ryb (za sym­bo­liczną opłatą załoga wykona filety)
  • Chłod­nia do prze­cho­wy­wa­nia zło­wio­nej ryby
  • Pełne ubez­pie­cze­nie morskie
Rezer­wa­cje tel. 603–18-00–55