plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Zabytki i cie­kawe miej­sca architektoniczne

Molo ma dłu­gość 220 metrów i jest naj­dłuż­szym żel­be­to­wym molem w Pol­sce. latar­nia mor­ska wybu­do­wana w 1946 r. na miej­scu poprzed­niej wysa­dzo­nej w marcu 1945 r. przez woj­ska nie­miec­kie. Wzdłuż koło­brze­skiej plaży zbu­do­wano Bul­war Jana Szymańskiego.

 

Koło­brzeg znaj­duje się na liście miast Euro­pej­skiego Szlaku Gotyku Cegla­nego. Naj­lep­szym przy­kła­dem archi­tek­tury gotyc­kiej w mie­ście jest bazy­lika mariacka oraz Baszta Lon­towa. Archi­tek­tura neo­go­tycka to przede wszyst­kim ratusz miej­ski, gmach koło­brze­skiej poczty oraz kościół rek­to­ralny Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia NMP.

 

Przy­kła­dem stylu moder­ni­stycz­nego jest kościół pw. Pod­wyż­sze­nia Krzyża Świę­tego. Po usta­niu dzia­łań wojen­nych w gru­zach było ponad 90% budyn­ków Koło­brzeg. Nie­które obiekty udało się odre­mon­to­wać, ale w więk­szo­ści odgru­zo­wa­nego mia­sta posta­wiono dużą liczbę blo­ków z tzw. wiel­kiej płyty. Dopiero w latach 80. zaczęto prze­bu­dowę cen­trum mia­sta. Wokół daw­nego Rynku i kate­dry powstała nowa dziel­nica, która nie odtwa­rzała ani daw­nych podzia­łów wła­sno­ścio­wych, ani też przed­wo­jen­nej zabu­dowy, lecz była raczej próbą stwo­rze­nia nastroju staromiejskiego.

 

Tereny kole­jowe oddzie­lają uzdro­wi­sko od mia­sta, sta­no­wią barierę prze­strzenną w roz­woju układu miej­skiego. Przed wojną pomimo ist­nie­nia portu Meikuhle – park zdro­jowy poło­żony na lewym brzegu Par­sęty miał w sezo­nie stałe połą­cze­nie z czę­ścią pra­wo­brzeżną kurortu – tereny uzdro­wi­skowe roz­cią­gały się po oby­dwu brze­gach rzeki. Dawny układ for­ty­fi­ka­cji został wchło­nięty przez mia­sto w XIX wieku. Tra­dy­cja twier­dzy – mia­sta obron­nego jest utrwa­lona w jego struk­tu­rze prze­strzen­nej. Tereny koszar i poli­go­nów ota­czają mia­sto krę­giem podob­nie jak nie­gdyś for­ty­fi­ka­cje. Ich nie­do­stęp­ność spo­wo­do­wała współ­cze­śnie powsta­nie nowych przed­mieść – osie­dli zabu­dowy jed­no­ro­dzin­nej w zupeł­nej izo­la­cji od układu miejskiego.